fbpx

ชีวา ออร์แกนิค เฮิร์บ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามสัญญาร่วมวิจัย

โครงการผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากใบเชียงดาต่อสภาวะสมดุลของกลูโคส และตัวบ่งชี้ทางเมตาบอลิกในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

 

กรุงเทพฯ – บริษัท ชีวา ออร์แกนิค เฮิร์บ จำกัด โดยนายอนัส ประทีปสุวรรณ และนายสถาพร ปานศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวา ออร์แกนิค เฮิร์บ จำกัด และ อุทยาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามสัญญาร่วมวิจัยเชิงวิชาการ (Collaboration Agreement)

 

“ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากใบเชียงดาต่อสภาวะสมดุลของกลูโคสและตัวบ่งชี้ทางเมตาบอลิกในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน” ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) โดย ดร.สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักเชียงดาชนิดเม็ดและชนิดชาชงตราชีวาต่อระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของผู้ที่มีความเสี่ยงป่วยโรคเบาหวาน รวมทั้งเพื่อสำรวจพฤติกรรมการบริโภคสมุนไพรผลิตภัณฑ์ลดน้ำตาลในเลือด และศึกษาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยคาดการณ์ว่า เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้นจะได้ผลลัพธ์ 1) ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักเชียงดา ชนิดเม็ด และ/หรือ ชนิดชง ตราชีวา 2) ผลระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของอาสาสมัครก่อนและหลังรับประทานผลิตภัณฑ์จากเชียงดา แบบชนิดเม็ด ตราชีวา แบบทานเพียงหนึ่งชนิด และ 3) ผลระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของอาสาสมัครก่อนและหลังรับประทานผลิตภัณฑ์จากเชียงดา แบบชนิดเม็ดและชนิดชงตราชีวา แบบการรับประทานคู่กัน ซึ่งคาดว่าจะช่วยยืนยันผลและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการภายใต้การสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน

 

สมุนไพรชีวา คัดสรรการเลือกใช้เซียงดาที่ผ่านการเพาะปลูกวิธีเกษตรอินทรีย์ โดยเก็บส่วน 3 คู่แรก นับจากยอดใบของผักเชียงดาในเวลาเช้ามืดเป็นวัตถุดิบหลักในผลิตภัณฑ์ ภายใต้การสร้างความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากลจากกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา และผลิตใน

โรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP ใช้เครื่องจักรอันทันสมัย ควบคุมโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในกระบวนการผลิตที่สะอาดและปลอดภัย ทั้งเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมคาดหวังว่า จะช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ยกระดับคุณภาพมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง

สืบเนื่องจากโครงการวิจัยดังกล่าว ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจมาก โดยสรุปได้ดังนี้

จากการทดสอบกับกลุ่มผู้มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานรวมทั้งหมด 51 ราย ระยะเวลา 3 เดือน

ผลลัพธ์ที่ออกมาพบว่า 

1.สมุนไพรชีวา สมุนไพรชีวา สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้จริง

2.สามารถลดการดื้อต่ออินซูลิน

โดยอธิบายได้ดังนี้

กลุ่มผู้ทานที่ทานชีวาสมุนไพรชนิดแคปซูล จะเห็นผลในชัดเจน มีระดับน้ำตาลในเลือดและดัชนีการดื้อต่ออินซูลิน ลดลง

 

แต่ผลลัพธ์การวิจัยว่า ชีวา แคปซูลและชาชงควบคู่กัน จะเห็นผลชัดเจนมากกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญ เนื่องจากปริมานสารสำคัญ Gymnemic Acids  ที่สูงกว่า และ การดูดซึมของร่างกายได้ดีกว่า เนื่องจากชามีสภาพเป็นน้ำ

ชีวาเชียงดาออร์แกนิค ทดสอบทานติดต่อกัน 3 เดือน ไม่มีผลเสียต่อตับและไต

หลังรับประทานต่อเนื่องนาน 12 สัปดาห์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรง เฉียบพลันในอาสาสมัคร และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเลือด การทำงานตามปกติของตับและไต

ผลข้างเคียงจากการทาน

 • อาจมีผลทำให้เกิดการขับถ่ายง่ายและบ่อยขึ้นในบางราย แต่ไม่ถึงขั้น ท้ออืด ท้องเฟ้อ
 • ผู้มีปัญหาโรคเก๊า อาจมีผลทำให้ปวด เนื่องจากเชียงดาเป็นยอดผักมีกรดยูริคสูง

*ผลข้างเคียงดังกล่าว มักจะเกิดเพียงช่วง 1-2 สัปดาห์แรก

 • ผู้ทดลองดังกล่าว ไม่ได้มีการควบคุมอาหาร ทานปกติ จะเหนได้ว่า บางคนลดลงถึง 32% บางคน +7%
 • ผลลัพธ์เป็นค่าเฉลี่ย การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลของแต่ละคนไม่เท่ากัน

Chewa herbal capsule ขนาด 40 แคปซูล

 ชีวา ชนิดแคปซูล คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสกัด จากสมุนไพรหลักๆ  2 ชนิด ได้แก่ ผักเชียงดา และ อบเชย ด้วยคุณสมบัติ เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีปัญหา ความดัน เบาหวาน (ระดับน้ำตาลในเลือดสูง) ไขมัน คลอเรสรอล หรือผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพป้องกันปัญหาหาสุขภาพตามมา เป็นส่วนผสมจากผักธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จึงไม่เป็นอันตราย ไม่มีผลต่อตับไต 

 

ส่วนประกอบที่สำคัญ

 • ผักเชียงดาอบแห้ง 480 มิลลิกรัม
 • ผงอบเชย 120 มิลลิกรัม
 • Pullula1204 96 มิลลิกรัม

คุณภาพของสินค้า

 • ได้รับมาตรฐาน OneCert โดย USDA Organic
 • ได้รับมาตรฐาน OneCert โดย OneCert International
 • ได้รับมาตรฐานการผลิต GMP
 • ได้รับเครื่องหมายรับรอง “ฮาลาล” โดย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่รับรอง กอท. ฮล. 10 L381 002 08 63
 • ขึ้นทะเบียน อ.ย. เลขที่ 50-1-02254-5-0006

 

วิธีรับประทาน ชีวาชนิดแคปซูล

 • รับประทานครั้งละ 2-3 เม็ดหลังอาหาร วันละ 2 มื้อ
 • เมื่อระดับน้ำตาลลดลงอยู่ในระดับปกติ สามารถลดประมานการรับประทาน เหลือ 1 เม็ด 2 มื้อ

 

ข้อควรระวัง

 • ไม่แนะนำ ผู้ที่ได้รับการฟอกไต ผู้ที่ตั้งครรภ์ ผู้ที่ให้นมบุตร และผู้ที่มีแผลผ่าตัด รับประทาน
 • ผู้มีภาวะน้ำตาลต่ำไม่ควรรับประทาน
 • ไม่แนะนำให้ทานพร้อมยาละลายลิ่มเลือด
 • ชนิดแคปซูล ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นเวลา 1 เดือน
 • ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานอาหารเสริมทุกชนิด

ชีวา ขนาด 40 แคปซูล ราคาปกติ 790 บาท ราคาพิเศษ 540 บาทเท่านั้น

ชีวา ขนาด 40 แคปซูล 3 กระปุก แถมฟรี 1 กระปุกทันที จากราคาปกติ 3,960 บาท ราคาพิเศษเพียง 1,470 บาทเท่านั้น

จัดส่งฟรี เก็บเงินปลายทางฟรีไม่บวกเพิ่ม

โปรโมชั่นพิเศษนี้เหลือเวลาเพียง

ชั่วโมง
นาที
วินาที

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยตรง กดปุ่มเลยค่ะ

แสดงความคิดเห็น..

อุดม ท.
อุดม ท.กรุงเทพมหานคร
Read More
ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล น้ำตาลจาก 108 เหลือ 95 ดีใจมากครับ ยังทานอยู่ต่อเนื่อง
จิตตรี ธ.
จิตตรี ธ.กรุงเทพมหานคร
Read More
ญาติบอกต่อมาคะ ลองกินแล้ว น้ำตาลลดลง ดีมากๆเลย หมอก็แนะนำดีชอบตรงนี้!!
ทวี  ป.
ทวี ป.ลำปาง
Read More
ดีมากเลยครับ 2กระปุก ค่าน้ำตาล 167 เหลือ 90 คุณหมอตกใจเลยครับ เพราะรักษานานเเต่น้ำตาลไม่ลด
ณัฐนิน
ณัฐนินระยอง
Read More
กินมาหลายตัวแล้วไม่ค่อยเห็นผลเลยครับ พอมาทานตัวนี้เห็นผลดีมากอาการมือเท้าชาก็ไม่มีแล้ว
สุณี อ.
สุณี อ.กรุงเทพมหานคร
Read More
ค่าน้ำตาลเมื่อปลายปี 63 240 ล่าสุดไปตรวจมาก 90 ดีใจมากๆ
สุชาติ
สุชาติสระบุรี
Read More
ผมพึ่งทานหมดไป 2 กระปุก ค่าน้ำตาลล่าสุด ลดเหลือ 135 จาก180 ครับ
แก้วตา ก.
แก้วตา ก.ราชบุรี
Read More
แต่ก่อน 179 แต่ตอนนี้เหลือ 125 ดีใจมากคะ เห็นผลจริง แถมบริการดีด้วย
ชนนพร อ.
ชนนพร อ.กรุงเทพมหานคร
Read More
ดีจริงๆค่ะ ทานมานานแล้วค่าน้ำตาลลดลง ประทับใจมากๆ
วันวิสา ท.
วันวิสา ท.ชลบุรี
Read More
ทานมาหลายกระปุก จนเป็นลูกค้าประจำแล้ว ดีจริงๆค่ะ
ขุนพล จ.
ขุนพล จ.นครปฐม
Read More
"ไม่มึนหัว หน้ามืด เท้าชา " เหมือนเมื่อก่อนแล้วคับ ตอนนี้กินเป็นประจำ
สุชาติ
สุชาติสระบุรี
Read More
คุณแม่ผม เป็นเบาหวานมา2ปี รักษามานานแต่ค่าน้ำตาลไม่ดีขึ้นเลย ผมเลยลองซื้อมาให้คุณแม่ทาน กล่องแรกก็เห็นผลเลยครับ คุณแม่ดีใจมากๆ
Post Views: 271